js文件不存在或浏览器不支持该js
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
项目计划列表

2018第69号国有建设用地使用权出让公告交易结果公示


地块公告号 地块名称 竞得人名称 成交价格
(万元)
 201806901  徐汇区虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地块  上海鑫侨高置业有限公司  986320
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>项目计划列表</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" rev="stylesheet" />
<link href="styles/global.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="style/style_print.css" rel="stylesheet" rev="stylesheet" />
<style>
a {text-decoration:none}
</style>
</head>
<body>
<br>
<p align="center" style="font-size:20px;">
<STRONG>2018第69号国有建设用地使用权出让公告交易结果公示</STRONG><br>
</p>
<br>
    <table width="800" align="center" border="1">
    <tr class="resultTableTitle" align="center">
       <td width="15%">地块公告号</td>
       <td width="20%">地块名称</td>
       <td width="20%">竞得人名称</td>
       <td width="15%">成交价格<br>(万元)</td>
    </tr>
        <tr align="center">
      <td>&nbsp;201806901 </td>
      <td>&nbsp;徐汇区虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地块 </td>
      <td>&nbsp;上海鑫侨高置业有限公司 </td>    
      <td>&nbsp;986320 </td>
     </tr>
         </table>
</body>
</html>